„Pohled za kulisy světové politické scény“ katolického faráře Gastona Rittera z roku 1933, vydaný s církevním schválením, postavil autor na „Protokolech sionských mudrců“. A plným právem o tom říká:

„Proč vlastně Izrael kvůli Protokolům tak běsní? Odpověď je prostá: protože nám odhalují nesmírné celosvětové spiknutí, gigantický plán na zřízení světové židovské říše… Naprosto zbytečná námaha je spor o pravost Protokolů, který Židé zchytrale rozpoutali; bohužel nikoli bez úspěchu. Skutečný průběh událostí od roku 1897 zcela jasně dokazuje, že jedno a totéž nejvyšší vedení řídí veškeré světové dění, velké jako malé, stejně v Rusku jako v celé Evropě, v Americe, Asii, Africe i v Austrálii.“

Katolický autor užívá citátů z Protokolů způsobem, poučným jak pro jeho vrstevníky, tak i – nesporně ještě více – pro naše současníky, kteří si na základě vlastních zkušeností a pozorování mohou učinit představu o nesmírném pokroku v naplňování jejich programu od vydání této knihy:

 „Od té doby, kdy si na naši radu a podplácením začaly vlády vypůjčovat v zahraničí, počalo státní bohatství proudit do našich rukou a všichni Nežidé jsou nám poplatni.“ 

Takovou prozíravost, odvahu a pevnost ve víře jako farář Gaston Ritter dnes již nemá asi ani jediný duchovní, z nevědomosti, pohodlnosti nebo pro materiální výhody sloužící judaizované vatikánské sektě, která s Kristovou církví nemá kromě jména naprosto nic společného.