Autor, vysoký milánský duchovní, se ve své rozsahem nevelké studii z roku 1893 důkladně zabývá morálkou Talmudu a mystériem krve neboli židovskou rituální vraždou. I když katolická Církev k otázce rituální vraždy nikdy nezaujala oficiální stanovisko z obavy, aby nezavdala podnět ke spontánním lidovým zákrokům proti pachatelům rituálních vražd, je předkládaná studie zvláště cenná v tom smyslu, že ukazuje také náhledy a smýšlení nižšího i vysokého kléru k danému předmětu. Zbývá snad jen ještě dodat, že v tomto ohledu nepředstavuje Fernova studie žádnou výjimku.