Kniha katolického spisovatele, rytíře Gougenota des Mousseaux, „Le Juif, la judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens“ (Žid, judaismus a požidovšťování křesťanských národů) vyšla roku 1869, vyvolala obrovský rozruch, ale Židy téměř úplně skoupena rychle zase zmizela z knižního trhu, zatímco autora potkal osud již nejednoho odvážného muže – byl otráven! Jednoho dne mu byl zaslán rozsudek smrti, druhý den zemřel. Již ne Mojžíšův zákon, nýbrž Talmud je svědomím ortodoxního Žida, a kabbala, „matka okultních věd“, je duší Talmudu. „Talmudská doktrína ortodoxních Židů je hrozná v porovnání s křesťanstvím, je doktrínou lichvy, rabování, loupeže a vraždy!“ Nemá člověk se zdravým rozumem právo zhrozit se nad zákeřnými vražda­mi, které mohamedánský i křesťanský svět po všechny časy Židům vyčítal? A neříká snad historie, listuje-li se jejími stránkami, že není jediná země, ani jediné století, jež by neustále neukazovaly v jas­ném světle spoustu obviňujících skutečností? Sotva kde jinde by se čtenář dnes dozvěděl, že Židovstvo je bez skutečných duchovních a kněží; cituje renomované židovské autory: „Rabíni nejsou totéž jako faráři a pastoři křesťanských obcí, nezbytní vůdci našeho kultu. Jejich kněžská funkce se omezuje na uzavírání manželství, na občasná kázání a jistý počet modliteb. Jsou doktory zákona a platí za znalce hlubokých moudrostí Talmudu. Jejich ješitnost se vyrovná jen hloubce nevědomosti. Ptáme-li se po religiózní moudrosti, skrývají se za údajné ta­jemství, a pokud se na ně naléhá, rozkřičí se zlostně o kacířství. Mají v sobě jen touhu po moci spo­lu s nesnášenlivostí. Jakou sílu a moc může mít náboženství, zastupované takovými lidmi?“ Mousseaux nezapomíná ani na mocný vliv médií, jemuž Žid vděčí za své – bohužel rovněž podceňované triumfy –, za kdysi nepředstavitelný pokrok v uskutečňování svých talmudských plánů, které jsou jedním z hlavních témat autorova díla. „To, co ve svých mé­diích Žid nazývá nesnášenlivostí a předsudkem, fanatismem a barbarstvím, jsou přece zásady a víra křesťanské společnosti!“ Médii formuje veřejné míně­ní, tedy tzv. všeobecnou vůli lidu, jejímž prostřednictvím manipuluje poslance, mi­nistry a prezidenty. O fanatismu židovské nenávisti, stávající se Talmudem vynucenou povinností, hotovou ctností, uvádí autor mj. tato autentická slova Žida: „Ty sám dobře víš,“ říká Žid křesťanskému průvodci, „kolik známek vlíd­nosti jsme si prokázali tam, kde jsme vedle sebe stáli jako bratři. Věz však také, že i přes známky přízně, již jsem ti prokázal, nebyla o nic menší nenávist, kterou jsem choval v srdci. Jako odměnu za tvé služby bych ti chtěl dát následující radu: Nikdy nevěř Židovi, nechť je jakkoli velké přátelství, které ti dává najevo“. A co je vůbec nejdůležitější, Mousseaux ve své knize mimo veškerou pochybnost dokazuje, že se duch Židovstva nezměnil ani v jeho – nám historicky nepříliš vzdálené době – jako odpověď těm, kteří z neznalosti říkají, že Talmud je věcí dávné minulosti a dnešní Žid přece takový není… Co autor studie předjímá o talmudisty systematicky prosazované pervertování katolické církve a křesťanů, tedy jejich požidov­ště­ní – jak napovídá již titul knihy – je prozíravostí, hraničící s pro­roctvím, jak se čtenář sám přesvědčí. Mousseauxovo dílo je mnohem více, než jenom historická studie své epochy, je doslova velkým naučným lexikonem neměnné židovské víry, mentality, mravů, tradice i duchov­­ní­ho a per­sonálního vůdcovství světového zednářstva, i dnes prakticky neznámé sku­teč­nosti, že židovské náboženství „je současně politickou i společenskou in­stitucí, pro­vázející každého jedince ve všech jeho jednáních i všemi epochami. Reli­giózní zákon je současně i zákonem občanským, a naopak. Obojí je zahrnuto ve slo­vě Židovstvo. Z toho pak plyne, že všude kde působí, je přímo nuceno tvořit stát ve státě!“ V těchto státech pak Židé působí jako rozkladný element. A dnes požidovštění národů dosáhlo již takového stupně, že ty už nejsou schopny zbavit se židovské infekce! Ne­smrtelná Mousseauxova kniha je nesmírně cenným zdrojem poznává­ní duše, víry, taktiky i organizace talmudského Židovstva, odvěkého nepřítele křesťanství a křesťanů.