Nesmírně obsáhlou tématiku nepřátelského vztahu židovství ke křesťanství rozdělil katolický autor Manfred Jacobs do dvou tematických částí a podal ji tak stručným a přístupným způsobem, jak se podaří opravdu jen velmi vzácně. Navíc si zvolil formu katechismu, srozumitelnou i tomu, kdo se s danou problematikou setkává nebo vážněji zabývá poprvé. Autor ještě své dílo velmi vhodně doprovodil přehledným glosářem nejdůležitějších osob a předmětů (vždy na konci každého svazku). To rozhodně neznamená, že by i pokročilejší čtenář nenašel v nové knize z roku 2010 množství důležitých informací, skutečností i překvapivých souvislostí. Autor totiž jasně prokazuje, že všechny bludy, rozkoly, pronásledování Církve i revoluce jsou vždy – jak je jejich konečným cílem – v nějaké formě zaměřeny proti Kristu jako Králi lidské společnosti. Proto také není klid a pokoj ve světě! V prvním části díla autor na historickém pozadí dávné nenávisti talmudského Židovstva ke křesťanství objasňuje záludnost pokoncilního „dialogu“ s ostatními náboženstvími včetně protikřesťanského judaismu: „Dialogem s hadem v ráji přišlo do světa neštěstí!“ Bezmocný stát je uspáván a klamán utopií domnělého usmíření se Židy, přičemž jsou to vždy Nežidé, kdo platí účet. Křesťansko-židovský dialog je tragikomedie, protože jím, my křesťané, přestáváme být sami sebou. „Nic Církvi tolik neškodí jako tato věčná jednostranná vstřícnost.“ Manfred Jacobs zde přesvědčivě prokazuje – a také vždy i náležitě dokládá –, že ve válce, v níž má být římskokatolická církev zničena, je hlavním agresorem teologické Židovstvo Talmudu a kabbaly. Tím, že se židovství postavilo proti myšlenkám Krista Krále, stalo se absolutním protikřesťanstvím. Spis „Židovství versus křesťanství“ vysvětluje a dokládá, že křesťanství a talmudské židovství jsou vzájemně naprosto neslučitelné! V druhém dílu knihy se Manfred Jacobs věnuje především politickým a mocenským předpokladům i důsledkům ohavné zrady Církve jejími falešnými nejvyššími představiteli, která na druhém vatikánském koncilu vyvrcholila kapitulací před odvěkým arcinepřítelem. Autor na základě autentických pramenů prokazuje, že prakticky všechny revoluce v novověké Evropě – počínaje Cromwellovou revolucí v Anglii 17. století přes Francouzskou revoluci roku 1789, socialistické revoluce 19. století ve Francii, Španělsku a Portugalsku až po komunistické revoluce 20. století v Rusku, Německu, Maďarsku atd. – byly naplánovány, financovány a provedeny Talmudu a kabbale oddanými kruhy a jejich zednářskými spřeženci. Podobně to platí také o vzestupu nacionálního socialismu ve 20. a 30. letech, který byl židovskými velkobankami podporován a spolufinancován. Dlouhodobým cílem řečených kruhů je po odstranění křesťanských monarchií a rozvrácení katolické církve zřízení židovsko-zednářské světové diktatury! „Nemáme nic, než volbu mezi válkou a válkou! Je to rozhodnutí buď pro boj proti Luciferovi a jeho čeládce, nebo pro boj proti Kristu a jeho království. Musíme být buďto antiluciferisty anebo antikřesťany. Buď odpůrci Satana, nebo Krista. Žádný jiný postoj neexistuje!“