Prohlédněme si zednářské „Prohlášení práv člověka a občana“ z roku 1789 po­drobněji, a sami uvidíme, jak je ďábelské. Každý článek tohoto vskutku „Satanova desatera“ napomáhá věčnému zatracení duší! – Taková je základní výpověď před­kládaného díla anonymního francouzského autora, které již samotným titulem „Sa­ta­novo desatero, boj papežství proti zednářstvu a lidským právům“ je v naší době naprostého duchovního temna takřka předurčeno mnohé pře­kvapit, pohoršit a do­konce šokovat. „Boj proti lidským právům“, posvátné krá­vě mo­derních demokracií – a jak čtenář zjistí, již i těch mnohem dřívějších – je přece ne­slýchaný, odpuzující až traumatizující i jen jako pouhá představa! Ale je tomu sku­teč­ně tak? Nad tím by se měl vážně zamyslet každý, nejenom katolík, i když právě ten pře­de­vším. Tzv. lidská práva jsou totiž naprostým protikladem Božího desatera. Vyšlá z taj­­ných setkání lóží – Satanovy synagogy! – nedokázala nikdy popřít svůj ďá­bel­ský cha­rak­ter. Již bezprostředně po jejich slavnostním „vyhlášení“ během francouz­ské revolu­ce byla Boží přikázání „Nebudeš míti jiného Boha mimo mě“, „Pomni, abys den svá­teč­­ní světil“, ale i „Nezabiješ“ a „Nepokradeš“ jménem „lidských práv“ do té míry po­šla­pána, že čerstvě „lidskými právy“ obšťastněným velmi brzy zmizela ve všudy­pří­tom­­ném teroru nekonečných „čistek“ pomocí gilotiny. Překládaná kniha, současně i velmi podmanivé historické líčení konkrétními ló­žo­vými bratry plánované, řízené a dokonce osobně páchané „francouzské“ revoluce i je­jí­ho následného „zabetonování“ přesvědčivě ukazuje, proč a do jaké míry musel bez­­božný koncept „lidských práv“ nezbytně ztroskotat. Jinak řečeno, proč musel zá­ko­nitě vést k onomu strašlivě beznadějnému stavu světa i Církve, jehož svědky jsme dnes na pra­­hu k protikřesťanskému „Jednomu světu“, aniž by tomu zdrcující většina křesťanů věnovala sebemenší pozornost. Čím silněji a rychleji se dnešní člověk nechává unášet „duchem doby“, tím méně se stará, jak to dopadne. Kdo si knihu opravdu pozorně pročte, měl by přestat papouškovat chvalozpěvy na „lidská práva“, a ta­­­ké samotnými věřícími křesťany bez přemýšlení přijímané pokrytecké heslo zednářů, „porušování lidských práv“, by měl důsledně vykázat ze svého slovníku! Autor nám svou analýzou, založenou na učení skutečných papežů pravé kato­lické církve i nezpochybnitelných výroků předních osob židovského zednářstva také jasně ukazuje běžně rozšířený omyl, že Fran­couz­ská revoluce je dávno odby­tou historickou episodou: její duch – včetně důsledků i duchovních potomků jejích původců – působí dál a dotýká se bezprostředně doslova kaž­dého z nás! „Obnova Šalamounova chrámu tedy symbolizuje pomstu ‚vyvoleného lidu‘ na národech pohanů, zřízení panství judaismu nad celým světem. A právě k nepo­zo­rovatelné instalaci světovlády bylo vytvořeno zednářstvo; dostalo za úkol rozbít du­­chovní i světskou moc ‚gójů‘ (Nežidů), papežství a monarchie... Nežidovským zed­­­nářům se namluvilo, že bojují za osvobození lidského poko­lení, zatímco je­jich činnost měla ve skutečnosti vést k zcela jinému výsledku! V lóžích neznámá vrchnost formuje členy, aniž by to ti zpozorovali; v repub­lice manipulují zednářští bratři zbytkem občanů, kteří to vůbec netuší. Zdán­livě o všem hlasuje lid; ve skutečnosti je bez svého vědomí dirigován skry­tou mocí tajných společno­stí, jež v početných masmédiích šíří po celé zemi hesla a nové vůdčí ideje.“ „Dobrý zednář není nic jiného, než ‚laik‘ Izraele. Jinými slovy, zednářstvo by­lo od svého počátku organizací, určenou k judaizaci gójů (Nežidů).“ Předkládaná studie je dokonalým poučením o skutečném charakteru a smyslu de­mo­kracie. Článek 6 (Prohlášení lidských práv 1789), které je základem ústavy prak­tic­ky všech současných „demokracií“, umožňuje zřízení absolutní zednářské tyranie nad da­nou zemí. Především lze vydávat všechny možné, třeba i nejzrůdnější záko­ny, protože „vše­­­obecná vůle“ je jediným kritériem pro spravedlivé i nespravedlivé. Dále nejsou zá­­ko­ny schvalovány lidem, nýbrž jeho reprezentanty. A protože roz­hodující většina těchto „repre­zen­tantů“ slouží sektě, může dnes zednářstvo všem zemím tím nejlegálnějším způsobem uklá­dat ta­­kové zákony, jaké jen chce. „V demokracii, tak oddané lidským právům, pochází moc skutečně zdola – a to z mno­hem větší hloubky, než tuší mnoho samotných zednářů. Neváháme tvrdit, že tato koncepce autority a vzpoury vyšla přímo z hlubin pekla! Ne­představuje snad Lucifer osob­ně pratyp revolty proti autoritě? Satan se odmítl podřídit legi­tim­ní autoritě vše­moc­ného Boha. Namísto pokorného vzývání Stvo­­řitele dal přednost své vlastní vů­li. ‚Non serviam!‘, zvolal, ‚Nechci slou­žit!‘ (Je 2,20). ‚Vy­stou­pím na nebesa, vyvý­ším svůj trůn až nad Boží hvězdy. Vystoupím na posvátná ná­vrší, s Nejvyšším se budu mě­řit‘ (Iz 14, 13 ad). – Lucifer se snažil přimět k re­belii rovněž ostatní anděly, po­koušel se takřka zbavit Boha trůnu všeobec­nou vůlí. Podařilo se mu svést třetinu nebeského dvora. Svatý archanděl Michael shromáž­dil dobré duchy a svrhl padlého an­děla do pekel. Od té doby se Satan a padlí andělé potulují po světě, snaží se podnítit lidi k napodobení své vzpou­ry proti bo­žím při­ká­zá­ním a tím je strh­nout k sobě do pekla.“ Svým „Prohlášením“ nabízí zednářstvo všechno možné, jen aby lidi pozvolna od­­dělilo od náboženství vštěpováním mu nových zásad. Zednářstvu, „Sa­ta­nově sy­na­goze“ (Pius IX.), se roku 1789 podařilo instalovat systém, jenž podporuje za­tra­ce­ní co největšího počtu lidí. Zednářský zá­měr lze tedy na­­konec shrnout do násle­dující trilogie: „volnost – rovnost – zatracení“. Není tedy divu, že větši­na Evropanů se o dvě století později stala lhostejnou, egoistickou a ateistickou. „Zde se již bezprostředně dotýkáme velkého klamu, základního a zásadního pod­vodu, před dvěma stoletími instalované údajné „de­mokracie“. Oficiálně je to ‚lid‘, kdo nám vládne: žijeme v ‚demo‘kracii [tj. řecky ‚lido‘­vládě]. Ve sku­teč­no­­sti jsou však kostky ‚cinknuté‘. Nevládne nám lid nýbrž jeho ‚repre­zen­tan­ti‘, a ti­to ‚lidoví zástupci‘ jsou vždy určováni zednářstvem!“ Vynikající znalec zednářstva v 19. století a autor několika nesmrtelných knih na dané téma, Eduard Drumont, vystihl podstatu „většinové demokracie“ následovně: „Zednářský poslanec má dva mandáty: ten, co dostal od svých vo­ličů, man­dát, který nic neplatí, jímž je možné se bavit a bez­trestně jej porušovat, kdyko­li se mu jen zachce; a pak ten, který obdržel od svých bratrů, mandát, jenž je velitelský a posvátný.“ I těchto několik ukázek za mnoho dalších dovoluje prohlásit, že souhrnně zde jde o zatím nejlepší dostupné dílo o skutečném charakteru i vý­znamu tzv. francouzské re­voluce 1789 a také – a to především – o jejím duchovním původci, iniciátorovi i vůdci, o židovském zednářstvu! Je velice poučné i pro součas­ného čtená­ře, a pře­devším pro něj, protože mu může mimo mnohé jiné také objasnit, že Charta 77 (jejíž personální jádro se skládalo z Židů a zednářů) i následná „změ­na režimu z vůle národa“ v lis­topadu 1989 byly rovněž instalovány a řízeny přesně podle vzo­ru zednářské revoluce (M. Dolejší, „Ana­lý­za 17. listopa­du 1989“, Pra­ha 1990). Šlo o taktické stažení bolše­vismu z oběhu a jeho nahrazení mnohem rafinovanější dik­ta­turou – zednářskou demo­kracií – v kontextu realizace nové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě i ve světě s finálním cílem instalovat univerzální židovskou svě­to­vlá­du! Kniha rovněž nabízí mimořádně bohatou bibliografii, zčásti i zednářskou, a tím cenněj­ší pro hlubší studium daného téma.