Tato pravá latinská mše byla ustavena Tridentským koncilem (1545-1563) a zavedena pro věčné časy bullou QUO PRIMUM sv. papežem Piem V. roku 1570.

„Tedy vůbec nikdo z lidí nesmí zrušit tuto stránku našeho povolení, ustanovení, nařízení, rozkazu, koncese, dovolení, prohlášení vůle, rozhodnutí a zadržení (zákazu), ani se jí v nerozvážné opovážlivosti protivit. Jestliže by se však někdo odvážil zkusit to, nechť ví, že ho stihne hněv všemohoucího Boha a jeho apoštolů Petra a Pavla“ (Pius V.)

Na II. vatikánském koncilu, který byl v režii Židů a zednářů, šest protestantských duchovních pod vedením zednáře msgre Annibale Bugniniho navrhlo Novus Ordo Missae (Nový mešní řád). Nová mše, jak je zřejmé z výňatku bully Pia V., je absolutně neplatná!

Vzdor zcela jasným slovům sv. Pia V. ji v pokoncilní sektě zavedl „papež“ Pavel VI., Žid a zednář, který se nechal vidět s efodem (úředním odznakem), jaký nosili starozákonní velekněží, z jejichž podnětu byl ukřižován Kristus.