Autor, katolický farář dr. Josef De­ckert, jako by již předjímal zradu II. vatikánského koncilu. Pojem antisemitismus je zvláště v současnosti záměrně velice zavádějící. Pokud by měla být otázka z titulu knihy chápána pouze ve smyslu rasového antisemitismu pod nímž se dnes ovšem s ďábelskou rafinovaností rozumí jakákoli kritika politiky a zlo­činů Izraele i organizovaného světového Židovstva vůbec , pak by odpověď musela znít rozhodně „ne“… „Dříve za starých dobrých časů byl antisemitou ten, kdo nenáviděl Židy. Dnes je tomu naopak: antisemitou je ten, koho nenávidějí Židé!“ (Johannes Rothkranz.) Jestliže však „antisemitismem“ rozumíme zcela legitimní obranu křesťanství i všech národů před útoky talmudského i obecně protikřesťanského Židov­stva, musí odpověď znít jasně „ano“! To by měl mít čtenář od začátku do konce stále na paměti. Být takovým „antisemitou“ katolík nejenže může; je to dokonce jeho po­vin­­nost. Proč, to stejně srozumitelně jako oprávněně říká katolický farář dr. Josef De­ckert ve své knize z roku 1893. Dnešní nevěřící, talmudské Židovstvo je dědicem farizej­ské školy z Kristových časů, z níž převzalo nejen její nemravné religiózní zásady, ale také fanatickou nenávist ke Kris­tu. Je-li tedy věřící katolík v tomto smyslu anti­semitou, jedná jen v Kristově duchu. Nevystupuje proti kdysi vyvolenému božímu národu, nýbrž proti zkorumpovanému fa­rizejství, které nese vinu za neštěstí tohoto národa. „Samozřejmě zde musí být hned řečeno, že katolík nesmí Židy nenávidět proto, že patří k odlišné rase a mají jinou víru než on. Nesmí se účastnit žádných excesů proti nim, nesmí je násilným, nezákonným způsobem utiskovat. V tomto smyslu katolík antise­mi­tou být nesmí, pro­tože by to bylo proti rozumu, proti samotnému křesťanství i prohřeškem proti jeho občanským povinnostem.“ Naivně důvěřiví křesťané v nadšení pro krásnou myšlenku rov­nosti a bratr­ství doufa­li, že když se Židům při­­znají stejná politická práva jako jim, oni upustí od svého dědičného, národně reli­giózního světového názoru, založeného na Talmudu, že přijmou jejich křesťanské sta­novisko a budou křesťany považovat za sobě rovné! To ovšem znamenalo tolik co od Ži­dů žádat, aby se vzdali Talmudu, a to se od nich žá­dalo příliš! To prostě talmudští Ži­dé nemohli a nemohou, pokud chtějí zůstat Židy! A právě v nepochopení toho spočí­val osudový omyl. Emancipace Židů proto byla hrozná politická chyba, která křesťan­ský lid hluboce poškodila a jejíž ná­prava bude těžká nebo dokonce již nemožná. Kdyby židovská emancipace domácímu obyvatelstvu prospěla nebo alespoň neuškodila v hos­po­dářském, politickém či mrav­ním ohledu, nevznikl by ani antisemitismus a také by ne­­byl oprávněný. Ale praktické zkušenosti od emancipace Židů nás učí, že až na čest­né výjimky nechtějí být s námi na stejné úrovni, nýbrž chtějí žít z nás, žít z práce na­šich produktivních stavů. Proto autor závěrem plným právem a podle pravdy říká: „Může tedy být katolík a tím spíše pak katolický kněz antisemitou? S napro­stým pře­svědčením odpovídám: Ano, může a má jím být, a pokud ještě není, měl by se a musí se jím stát.