Na příkladu německého „katolického“ časopisu „Einsicht“ i osoby jeho „šéfa“, dr. Hellera, autor ukazuje – a jako vždy perfektně dokládá – dale­ko­sáhlou marransko-judaistickou subverzi přímo v děsivě nepatrném „zbytku“ pravé, tedy římsko-katolické církve. Záležitost německého „katolického“ časopisu „Einsicht“, jemuž se předkládaná stu­die mj. věnuje, je důležitá pro poučení a varování i českých pravověrných katolíků. Máme zde také početné domácí „sedisvakan­tistické“ a „pravověrné“ tiskoviny, k nerozeznání po­dob­­né záludnému „Einsichtu“, vydávané tzv. lefebvristy, konstitučními monarchisty a mnoha dalšími liberálními katolíky. „Již jen tím, jak (redaktor ‚Einsichtu‘) dr. Heller bez okolků přiznává, že zamýšlí smí­ření Církve, tedy katolické víry, s ‚novou‘, tj. ‚idealistickou‘ resp. ‚transcendentální‘ filosofií, se demaskuje jako modernista nejryzejšího zrna. Všichni mo­der­nisté se hlásí k nějaké variantě kantovského příp. novokantovského idealismu a chtějí jej ‚smířit‘ s katolickou teologií, tj. však s katolickou vírou.“ Poté, co se Židé díky bdělosti biskupů a papežů po mnoho století marně snažili zka­zit Kristovu církev zjevnou judaizací, rozhodli se odejít do „podzemí“. Bylo to ve Špa­nělsku v 15. století. Kvůli zdání přijímali křesťanství a nechávali se pokřtít, stali se do­kon­ce kněžími, opaty i biskupy – a přesto potají dál praktikovali své židovství. Nebýt energického zákroku inkvizice, tito „marrani“ by již tehdy katolickou církev pře­vrátili ve smyslu Židovstva. Nikdy se ovšem nepodařilo odhalit všechny takovéto „troj­ské koně“ a odstranit je z jejich církevních úřadů, do nichž se vloudili. Ba právě naopak, všude v Evropě a záhy také v Americe pronikali do Církve a její hierarchie stá­le noví marrani. Ti pak také měli rozhodující podíl na radikálním pervertování kato­lické církve během II. vatikánského koncilu i po něm. Dílo magistra teologie Johanna Rothkranze je současně naléhavou výzvou k větší bdělosti vůči zhoubnému působení falešných, „nepravých bratří“ (2 K 11,26), vy­dávajících se za „pravověrné katolíky“.