Předkládaná stať je separátem z monumentálního několikasvazkového díla Johanna Rothkranze, Die „Protokolle der Weisen von Zion“ – erfüllt! (Protokoly sionských mudrců se vyplnily!), Verlag Anton A. Schmid, Durach 2004. „Svět je v nepořádku jako nikdy dříve a příčina je naprosto jasná: Vláda Ježíše Krista a Jeho Církve nad národy přešla do rukou Satana a jeho synagogy, uctívání pravého, trojjediného Boha ustoupilo vzývání modly mamonu, symbolizované zlatým teletem. Od pravého Boha a náboženství odpadlé lidstvo však nechce pochopit, že je samo příčinou svého neštěstí.“ Sotva lze lépe několika větami vystihnout pravou podstatu všeho jen zdánlivě nepochopitelného zla a neštěstí současného světa, než jak to dokázal shrnout autor v závěru prvního svazku svého díla.