Německý magistr teologie a autor mnoha katolických knih zde v 44 bodech vypočítává – a současně absolutně vyvrací – 44 omylů o Židovstvu, ve skutečnosti úděsných bludů, hlásaných a vnucovaných „círk­ví“ II. vatikánského koncilu svým věřícím k jejich pomýlení, a tím k prosazení dlouho­době sledovaného cíle „Satanovy synagogy“: naprosté judaizace skutečné církve Ježíše Krista a jejího začlenění do slu­žeb synkretického náboženství Antikrista. Čím vším nám katolíkům mají nevěřící Židé z ničeho nic být, pokud se uvěří úředním prohlášením pokoncilní církve i v současnosti všudypřítomným klišé: „dětmi Abraháma“; „našimi staršími bratry ve víře“; „vyvoleným Božím národem“; „dědici zaslíbení“; „syny nikdy nevypovězené úmluvy“; „s námi očekávajícími Mesiáše“; „spása je z dnešních Židů“; „jsou požehnáním pro svět“; „nejsou Bohem zavrženi“; „Krista neukřižovali“; atd. Nic z toho není pravda! Autor co nejpečlivěji rozlišuje mezi dvěma zcela rozdílnými věcmi! Objasňuje rozpor mezi tím, co nás učí Nový zákon a tedy i katolická víra, že je Církev jako vyvolený Boží lid Nové úmluvy (!), „nerozlučně spjata“ s Izraelem, vyvoleným lidem Staré úmluvy na jedné straně, a na straně druhé s pokristovskými a protikřesťanskými „Židy“, kteří svou nepřehlédnutelně zuřivou nenávistí ke Kristu a Jeho Církvi již naprosto nejsou vyvoleným lidem Božím, „nýbrž lidem satanovým“ (Zj 2,9)! Autor navíc doplnil své záslužné dílo o stále platné a neměnné učení svatého biskupa a církevního učitele Jana Zlatoústého o ži­dovství a Židovstvu, o učení Církve o jejím poměru k Židům před Kristem a po Kristu, o neomylné učení florentského koncilu o Židovstvu, a také o svědectví zákulisní řídící síly za II. vatikánským koncilem, kterou podle vlastního doznání bylo (a nadále je) organizované protikřesťanské Židovstvo. Předkládaná práce je absolutně nezpochybnitelným důkazem otřesné zrady pokoncilní vatikánské hierarchie, která se ze strážců Kristova odkazu stala poslušným vazalem protikřesťanského Ži­dovstva, a horlivě napomáhá – zprvu plíživé – a dnes již zcela otevřené likvidaci katolické Církve. Ještě než se necháte duchovně obřezat, přečtěte si bez zaujetí předkládané nanejvýš aktuální a nesmírně důležité dílo, nad nějž si co do jasnosti podání a znalosti věci jen sotva lze přát lepší. Kdo se ani nad tak zjevnou pravdou alespoň vážně nezamyslí, tomu skutečně již není pomoci, a sám se stává podílníkem na smrtelném hříchu pokoncilní církve – převracení a odmítání Božího zjevení z Pís­ma svatého i jeho závazného výkladu Bohem ustaveného neomylného učitelského úřadu římsko-katolické Církve.